A-ending i partisipper: lukka dører

Heter det lukka eller lukket?

Når du skriver bokmål, kan velge om du vil bruke -a- eller -et-ending i såkalte perfektum-partisipp-former av svake verb: ei lukka dør eller en lukket dør. Det gjelder også i flertall, hvor -a er sidestilt med –ede: lukka dører eller lukkede/lukkete dører. Partisipper er former av verbet som kan bli brukt likt adjektiv: jamfør ei lukka dør med ei gul dør, eller døra er lukka med døra er gul

En del sammensatte adjektiv, f.eks. korterma, rakrygga, surmaga, likner på partisippene i form, men de er ikke faktisk partisippformer av verb (det fins ikke noe som heter å korterme eller rakrygge). Også disse adjektiva har valgfri -a- eller -et-ending: korterma eller kortermet, eller kortermede/kortermete i flertall.

Merk at partisippformer av sterke verb, som briste, stjele, brekke, får endingene -et eller -en i offisielt bokmål: et bristet ribbein, en frastjålet mobil, en brukket grein

For å finne de tillatte partisippformene av et bestemt verb kan du slå det opp i Bokmålsordboka på nett og trykke på v1/v2/v3 osv. ved sida av oppslagsordet. 

Talemålsgrunnlag

De fleste norske dialektene bruker tradisjonelt sett partisippformer med -a (altså blanda, tørka), med unntak av bergensk, som bruker former som blandet, tørket (se artikkelen om a-ending i fortidsformer av verb). Ellers kan talespråket over hele landet variere mellom –a og -et/-ede/-ete, kanskje også med variasjon fra verb til verb (dvs. at en kanskje sier preget, men blanda — da er det også helt greit å skrive etter samme mønster). 

Normeringshistorie

Sia bokmålet bygger på dansk, er det partisippformene på -et (blandet) som har vært i bruk lengst i bokmål. Partisippformer på -a (blanda) blei innført som sideformer i 1917, og i 1938 blei de sidestilt med formene på -et, som et ledd i tilnærminga mot nynorsk. 

I offisiell nynorsk heter det bare blanda, lukka, osv., som i radikalt bokmål og de fleste norske dialektene. Konservativt bokmål og dansk har til felles former som blandet og lukket

Les mer

Lukket eller lukka? Bilde fra freeimages.com